PreBachelorWeek Trier

PreBachelorWeek Trier

  • Team : Tobi Ehl
  • Programme: Rhino 3D, Grasshopper 3D, Vray, Adobe Photoshop